Zpt na nabdku

CA 1803 GSM GPS


GSM autoalarm CA-1803 Athos kombinuje zabezpeen automobilu, imobilizr a penos poplachov informace na mobiln telefon. Autoalarm je mon ovldat vlastnmi dlkovmi ovladai nebo k jeho ovldn vyut pvodnho dlkovho ovldn automobilu. Ovldn je mon i z nastavench mobilnch telefon pomoc textovch zprv nebo tak pouhm prozvonnm. Autoalarm reaguje na oteven dve, zapnut klku zapalovn, oteven kufru nebo kapoty a na zapnut spotebie ve vozidle (pokles napt). K autoalarmu je mon piadit tak bezdrtov detektory, kter mohou steit prostor vozu nebo jeho okol (gar, karavan a podobn). Pro snadnj pstup napklad do gare lze u tchto detektor nastavit zpodn poplachu. Pi poplachu je aktivovna sirna, jsou odeslny SMS zprvy o naruen a dojde k zavoln na pednastaven telefonn sla. Texty SMS obsahuj podrobnou informaci o zdroji a typu naruen, datum a as. Pro snadnou komunikaci je mono mnit texty, kter alarm zasl. Poplachov SMS pak me mt podobu nap: Nase Octavia hlasi: viko kufru, naruseni, cas: 02:27:50, 10.01.2004

ca1803

Imobilizan obvod alarmu lze peruit pkazovou SMS a znemonit tak pouit vozu v dob, kdy dojde napklad ke zcizen kl. Autoalarm je mono doplnit o handsfree HF-03, kter umouje komunikaci s posdkou vozu. Pomoc HF-03 lze volat a na 4 pednastaven sla a pijmat hovory z jakhokoliv telefonnho sla. V dob poplachu je mon poslouchat, co se ve vozidle dje. Na dotaz odele SMS o momentlnm stavu vozidla - uzamen, stavu klku a podobn. Pi pouit pedplacen SIM karty pravideln dohl na zstatek kreditu. CA-1802 Athos kontroluje stav palubnho akumultoru a hls jeho vybit. M vlastn zlon zdroj BB-02, kter v ppad vpadku hlavnho napjen nebo poklesu pod kritickou hodnotu zane zlohovat funkce autoalarmu (krom houkn sirny). V ppad pipojen handsfree HF-03 je zlohovna i hlasov komunikace.

Autoalarm m velk mnostv volitelnch funkc, kter je mono nastavovat pomoc programovacch SMS nebo i pstupem pes chrnnou webovou strnku GSMlink s heslovanm pstupem.

Autoalarm je vybaven modulem GPS (Global Positioning System). Ten je integrovn pmo uvnit dc jenotky autoalarmu. Modul GPS umouje pesn sledovn pohybu vozidla prostednictvm satelitnho systmu. Informace z GPS obsahuje daj o zempisn ce, zempisn dlce, nadmosk vce a rychlosti pohybu. Tyto daje lze zskvat pmo na dotaz SMS nebo je sledovat prostednictvm internetov aplikace GSMlink. Autoalarm m vnitn pam na zpis nkolika tisc poloh. Tyto daje pak lze vytat a pout pro sledovn provozu vozidla za nkolik dn dozadu, ppadn data vyuvat pro knihu jzd.

Sledovn provozu

Funkce je dostupn prostednictvm internetov strnky GSMlink. V nastaven autoalarmu je mon si zvolit, jak asto m pi jzd zapisovat body, ktermi vz projd. Ty pak z autoalarmu vytat s pesnm asem a informac o rychlosti. Kad ze zpis lze zobrazit v map. Zpisy jsou po naplnn pamti pemazvny od nejstarch zpis - voliteln.

Kniha jzd

Pro sledovn vozidel lze vyut sluby Kniha jzd, kter umouje napklad u firemnch vozidel, automaticky stahovat informace o jednotlivch jzdch vozidla. Tyto jsou pak prostenictvm internetovch strnek se zabezpeenm pstupem mon zobrazit v textov podob, nebo i zobrazenm v map, kde je zobrazena cel vybran trasa od startu do cle. Sluba Kniha jzd je placenou, ale velmi dostupnou slubou, jejm vstupem je datov soubor provozu vozidla, kter lze vyut pro etnictv.

Navigace a nastaven

Pipravujeme - Informace z modulu GPS o pesn poloze jsou za jzdy (zapnut klek zapalovn) peneny bezdrtov pomoc modulu Bluetooth z autoalarmu. Tyto informace lze vyut pro kapesn pota nebo mobiln telefon a ve spoluprci s naviganm software vyut pro navigaci pi jzd. Bluetooth komunikaci je mon vyut tak pro nastavovn parametr autoalarmu pomoc JAVA aplikace pmo z vozidla. Pro zskn vy jistoty zabezpeen je mon autoalarm CA-180x Athos zapojit do systmu dlkovho steen REX. Poplachy z vozidla jsou v tomto ppad peneny tak na pult nepetritho dohledu, kter v ppad napaden zajist zsah vedouc k zchran vozidla. Po zapojen do systmu REX zskv zkaznk vznamnou slevu na pojistnm a monost zobrazen vozidla do map na internetu. Vce informac naleznete na www.e-rex.cz.
Copyright ©2008; http://www.vostracky.cz Návrh, tvorba a technické řešení: Libor Loskot; Všechna práva vyhrazena.